Basisidee

Open voor input

Oproep toezichthouder

De toezichthouder voor o.a. consumentenrecht, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), schreef juli 2020 in het jaarlijkse Signaal aan de wetgever:

Veel consumenten willen weten wat de duurzaamheidsimpact is van producten en diensten die ze aanschaffen

Voor veel producten of diensten worden allerlei duurzaamheidsclaims gedaan, vaak refererend aan een keurmerk, terwijl in veel gevallen niet duidelijk is wat de status is van het keurmerk en aan welke eisen een product dus moet voldoen.

Als oplossing verzoekt de ACM de wetgever (politiek en overheid) om:

 1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
 2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen

Trade Label

Voorbeeld voor een uniform actief keurmerk voor het weergeven van duurzaam gedrag van bedrijven op productverpakkingen, websites en toegangsdeuren van bedrijven

Trade Label is een conceptontwerp voor een uniform duurzaamheidslabel met actieve scores van 1 (meest duurzaam) tot 9 (minst duurzaam).

Het conceptontwerp beoordeelt producten op vier kernpunten voor fair trade en duurzaamheid.

 1. grondstofwinning en omgang met mensen
 2. grondstofwinning en omgang met de aarde
 3. productie en omgang met mensen
 4. productie en omgang met de aarde

De laagste scores van deze vier kernpunten dienen op de verpakking en facturen van producten worden weergegeven.

Voorbeeld van de opbouw van de laagste score in de marktketen:
TL-34xx = score marktpartij 1 (grondstofwinning)
TL-25xx = score marktpartij 2 (grondstofwinning)
TL-xx25 = score marktpartij 3 (productie)
TL-xx33 = score marktpartij 4 (productie)
————
TL-3535 = score op product, factuur en reclame

Voor de (door)ontwikkeling van een actief keurmerk is veel kenniswerk zelflerend te maken door het gebruik van wiki’s en andere vormen van openbaar samenwerken

De controle op fraude en vervalsing van het label kan zelflerend en zelfregulerend worden gemaakt door:

 1. het eenvoudig kunnen indienen en het openbaar evalueren en publiceren van fraude
 2. bij misstanden inzake mensen, dieren en milieu de marktketen gaan volgen
 3. het verplichten van het terughalen van producten door bedrijven voor herlabeling bij fraude in de marktketen (waarvoor bedrijven zich contractueel gaan indekken om onkosten te voorkomen)
 4. strafrechtelijke vervolging van directies en andere betrokken deelnemers bij fraude
 5. hoge boetes (bijv. 50% van omzet product)

Het doel is om Trade Label openbaar en interactief door te ontwikkelen als basis voor een uniform referentiekader en duurzaamheidslabel, inclusief een conceptwetsvoorstel welke aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Het bovenstaande label kan desgewenst verder worden vereenvoudigd. Hieronder twee voorbeelden.

TradeLabel-conceptontwerp

Geen gesloten deuren

Veel misstanden bij de overheid en in de (inter)nationale vrijemarkteconomie zijn toe te schrijven aan een structureel gebrek aan transparantie.

Gebrek aan transparantie is de belangrijkste oorzaak voor het in stand houden van (machts)misbruik, onwaardige arbeidsomstandigheden, roofbouw en vervuiling en het kapot lobbyen van regelgeving voor duurzame vooruitgang.

Openbaar interactief onderzoek

De ontwikkeling van wetgeving vindt voor een groot deel plaats achter gesloten deuren. De werkwijze past niet bij een goed opgeleide participatiesamenleving en groeiende kenniseconomie. Om deze eeuwenoude werkwijze aan te passen zijn nieuwe voorbeelden nodig zoals deze website.

Op deze website zal worden getracht om openbaar en interactief alle belanghebbenden te betrekken en om input te vragen inzake één duurzaamheidslabel voor producten.

De drie doelen van openbaar interactief onderzoek zijn:

 • voorbeeldproject voor democratische vernieuwing en open overheid
 • stimuleren van de kenniseconomie door breed en openbaar kenniswerken, netwerken en interactief samenwerken
 • breed gedragen inzicht krijgen in de internationale vrijemarkteconomie als basis voor het gedegen onderbouwen van scores voor een uniform actief duurzaamheidslabel voor alle producten

Hoofdscores aanbieden aan Tweede Kamer

Na brede instemming met een openbaar en interactief belanghebbendenonderzoek, situatieanalyse en doelen zullen eveneens openbaar en interactief de hoofdscores van 1 (meest duurzaam) tot 9 (minst duurzaam) worden vastgesteld. Ook hierbij wordt brede instemming nagestreefd.

De hoofdscores als basis voor één duurzaamheidslabel voor producten worden aan de Tweede Kamer aangeboden voor beoordeling. Stemt het parlement hiermee in dan volgt het detailleren van de scores per marktsegment.

Detail uitwerken per marktsegment

Breed draagvlak en parlementaire instemming met de hoofdscores van Trade Label is essentieel om niet bij elk vakgebied opnieuw de discussie te moeten aangaan over het duiden van duurzaamheid.

Een tweede voordeel is dat hierna in verschillende werkgroepen per marktsegment

Invoeren per marktsegment van wetgeving voor één uniform actief duurzaamheidslabel

Één uniform actief duurzaamheidslabel in 1 keer voor alle marktsegmenten invoeren is een hele grote stap. Veel eenvoudiger, meer agile, is het om stap voor stap per marktsegment nieuwe wetgeving voor productlabeling door te voeren.

Stap voor stap beginnen

Dit basisidee is groot en verstrekkend. De eerste stappen zijn:

 1. Uitzoeken wat zijn de reacties van de politiek en overheid op de oproep van de ACM.
 2. Oproepen van de politiek en overheid tot een vroegtijdig openbaar, online en participatief ontwikkeltraject en weging voor strengere eisen en een uniform keurmerk voor duurzaamheid (geen ontwikkeltraject en weging achter gesloten deuren).
 3. Voorbeelden geven hoe de overheid vroegtijdig openbaar, online en participatief een ontwikkeltraject start.

Vragen & Discussie

Vragen en opmerkingen over dit basisidee graag via de reacties.

De discussie over de oproep van de Autoriteit Consument & Markt aan de politiek en overheid bij voorkeur niet op deze webpagina voeren.

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here