Discussie

Trade Label is opgezet als een openbaar, vroegtijdig participatief en volledig transparant project. De redenen hiervoor zijn: (1) principe (gebrek aan transparantie is een belangrijke oorzaak voor de instandhouding van misstanden in productketens) en (2) voorbeeldproject voor democratische vernieuwing waarbij elke projectstap inzichtelijk en toegankelijk voor input wordt gemaakt.

Moeten unfaire producten worden gelabeld?

Stop greenwashing geef consumenten macht door duidelijke informatie over duurzaamheid op verpakkingen en reclames

Veel producten hebben geen informatie over de omgang met mensen, dieren en milieu op de productverpakking en reclames.

Door dit structurele gebrek aan transparantie is het voor consumenten lastig om snel en makkelijk een duurzame keuze te maken in de (web)winkel.

Trade label zet in op een actief keurmerk voor duurzaamheid met score A t/m G (idem Energielabel) geldend voor alle producten, zie voorbeeld. Wat vind jij?

Geef jouw mening in de reacties.

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here