Ontwerpen van een toetsingskader voor duurzaamheid per productcategorie

Trade Label is opgezet als openbaar project. Participatie en transparantie staan centraal uit principe (gebrek aan transparantie is een belangrijke oorzaak voor de instandhouding van misstanden in productketens) en als voorbeeldproject voor democratische vernieuwing waarbij elke projectstap inzichtelijk en toegankelijk voor input wordt gemaakt.

On hold

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here