Project start-up

Trade Label is opgezet als een openbaar, vroegtijdig participatief en volledig transparant project. De redenen hiervoor zijn: (1) principe (gebrek aan transparantie is een belangrijke oorzaak voor de instandhouding van misstanden in productketens) en (2) voorbeeldproject voor democratische vernieuwing waarbij elke projectstap inzichtelijk en toegankelijk voor input wordt gemaakt.

Open voor input

In uitvoering

Uitzoeken wat zijn de reacties van de politiek en overheid op de oproep van de Autoriteit Consument & Markt om:

  1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
  2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen

Oproepen van de politiek en overheid tot een vroegtijdig openbaar, online en participatief ontwikkeltraject voor strengere eisen en een uniform keurmerk voor duurzaamheid (geen gesloten deuren).

Ontwikkeling van Trade Label

Dit project en deze website zijn een sprong in het diepe. Hierbij een eerste stappenplan.

Stap 1: Uitzoeken, Oproepen, uitleggen openbaar project en vragen om input en hulp

Stap 2: draagvlak en ondersteuning

Stap 3: opstellen van goede vragen aan belanghebbenden

Stap 4: openbaar en interactief starten met belanghebbendenonderzoek en situatieanalyse, vragen rechtstreeks en via sociale media toesturen aan alle belanghebbenden

Stap 5: openbaar en interactief uitwerken belanghebbendenonderzoek

Stap 6: openbaar en interactief uitwerken situatieanalyse

Stap 7: definitieve doelen vaststellen, steun vragen aan Tweede Kamer voor het project

Stap 8: openbaar en interactief uitwerken van hoofdscores, steun van Tweede Kamer voor het project

Stap 9: uitwerken van scores voor 1 marktsegment, inclusief bijbehorend concept wetsvoorstel

Stap 10: in behandeling nemen van het concept wetsvoorstel door de Tweede Kamer

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here