Voornemen

Trade Label is opgezet als een openbaar, vroegtijdig participatief en volledig transparant project. De redenen hiervoor zijn: (1) principe (gebrek aan transparantie is een belangrijke oorzaak voor de instandhouding van misstanden in productketens) en (2) voorbeeldproject voor democratische vernieuwing waarbij elke projectstap inzichtelijk en toegankelijk voor input wordt gemaakt.

Open voor input

De doelen van Trade Label en deze website zijn het openbaar, participatief en interactief ontwikkelen van:

  1. een toetsingskader voor duurzaamheid met een score A t/m G (vergelijkbaar met het Energielabel)
  2. één uniform duurzaamheidslabel met een score A t/m G voor alle producten
  3. wetgeving voor het invoeren van punt 1 en 2 per productcategorie

Uitgangspunten zijn:

  • vroegtijdige participatie, iedereen kan deelnemen en bijdragen
  • alle belanghebbenden worden rechtstreeks en via sociale media om input gevraagd
  • verregaande transparantie, alle input wordt online zichtbaar gemaakt
  • brede consent wordt waar mogelijk nagestreefd

Na het belanghebbendenonderzoek en de situatieanalyse worden de definitieve doelen vastgesteld.

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here