Voornemen

Open voor input

De doelen van Trade Label en deze website zijn het openbaar, participatief en interactief ontwikkelen van:

  1. een referentiekader voor keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid
  2. één uniform actief duurzaamheidslabel voor alle producten
  3. een wetsvoorstel voor punt 1 en 2

Uitgangspunten zijn

  • vroegtijdige participatie, iedereen kan deelnemen en bijdragen
  • alle belanghebbenden worden rechtstreeks en via sociale media om input gevraagd
  • verregaande transparantie, alle input wordt online zichtbaar gemaakt
  • brede consent wordt waar mogelijk nagestreefd

Na het belanghebbendenonderzoek en de situatieanalyse worden de definitieve doelen vastgesteld.

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here